Algemene voorwaarden

1   Debi-Call, gevestigd en kantoorhoudende te 's-Gravenhage, hierna verder te noemen D-C, verricht haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
     
2 a Onder opdrachtgever wordt verstaan; diegene die aan D-C verzoekt debiteurwerkzaamheden ter hand te nemen.
  b Onder debiteur wordt verstaan; de schuldenaar van de opdrachtgever.
  c Onder incassokosten worden verstaan; de incassoprovisie ter inning van een vordering buiten rechte.
  d Onder proceskosten worden verstaan; alle kosten gemaakt in een gerechtelijke procedure.
     
3   D-C is nimmer tot acceptatie van een opdracht verplicht.
     
4   D-C zal zich bij de uitvoering van opdrachten inspannen om tot een goede behartiging van de belangen van opdrachtgever te komen.
     
5   De voorbereiding en uitvoering van een opdracht worden zowel in als buiten rechte zoveel mogelijk door D-C zelf verricht.
     
6   Behoudens ten opzichte van personen of lichamen die door D-C voor de werkzaamheden zijn ingeschakeld is D-C tot geheimhouding jegens derden verplicht van al hetgeen haar zowel van de opdrachtgever als van de debiteur ter kennis komt.
     
7   D-C zal opdrachtgever regelmatig over de voortgang van een opdracht berichten. Op verlangen van de opdrachtgever of indien hiertoe aanleiding is, geeft D-C een tussentijds bericht omtrent de stand van zaken.
     
8   D-C zal trachten de volgende bedragen te incasseren;
 a. (restant van) de hoofdsom;
 b. De verschuldigde wettelijke rente of overeengekomen vertragingsrente;
 c. De incassoprovisie;
 d. De eventuele proceskosten
     
9   D-C zal slechts tot inning van een vordering via een gerechtelijke procedure overgaan nadat alle mogelijkheden tot afdoening in der minne zijn uitgeput en toestemming hiertoe is verkregen van de opdrachtgever.
     
10   Stukken zullen door D-C gezonden worden naar het door de opdrachtgever opgegeven adres. Adreswijziging dient opdrachtgever onverwijld schriftelijk aan D-C door te geven, bij gebreke waarvan D-C alle aansprakelijkheid uitsluit voor schade die hier eventueel uit mocht voortvloeien.
     
11   Opdrachtgever dient alle nodige gegevens en/of bewijsstukken benodigd voor een succesvolle opdracht te verschaffen en staat in voor de juistheid en volledigheid hiervan.
     
12   Opdrachtgever dient onverwijld melding te doen van gewijzigde omstandigheden van de debiteur, inclusief alle betalingen, correspondentie en alle contacten tussen opdrachtgever en debiteur. Voor eventuele schade ontstaan door nalatigheid in deze meldingsplicht is D-C niet aansprakelijk.
     
13   Na het geven van een opdracht is opdrachtgever gehouden een debiteur die zich tot hem wendt door te verwijzen naar D-C en zich tevens te onthouden van alle handelingen betreffende de afwikkeling van de opdracht. Indien blijkt dat de vordering, die opdrachtgever ter behandeling aan D-C heeft aangeboden, ongegrond is, of indien blijkt dat de opdrachtgever bij het verstrekken van de opdracht onder curatele of bewind stond of anderszins handelsonbekwaam was, of wanneer de opdrachtgever zelf en zonder toestemming van D-C regelt, de werkzaamheden belemmert (bijvoorbeeld door het niet verstrekken van de voor het op een juiste wijze uitvoeren van de opdracht benodigde informatie), of de opdracht intrekt, is opdrachtgever 15% incassoprovisie exclusief omzetbelasting verschuldigd over het volledige bedrag van de vordering. (met inachtneming van de minimum-incassoprovisie conform de tarievenlijst) Indien er namens D-C een gerechtelijke procedure bij de sector Kanton van de Arrondissementsrechtbank mocht zijn geëntameerd, is de opdrachtgever naast de hier bovengenoemde provisie tevens het salaris gemachtigde aan D-C verschuldigd.
     
14   Wijzigingen in de bevoegdheid van opdrachtgever of van zijn vertegenwoordigers of gevolmachtigden zullen tegenover D-C eerst gelden na schriftelijke in kennisstelling daarvan.
     
15   Schade door opdrachtgever toegebracht aan D-C, ook daaronder begrepen gelden die opdrachtgever uit hoofde van artikel 13 van deze voorwaarden aan D-C verschuldigd is geworden, dient door opdrachtgever onverwijld te worden vergoed aan D-C, bij gebreke waarvan D-C gerechtigd is eventueel deze schade te verrekenen met aan opdrachtgever toekomende gelden die D-C onder zich heeft.
     
16   De opdracht omvat de onbeperkte volmacht om als onmiddellijk vertegenwoordiger van de opdrachtgever datgene te doen, wat naar oordeel van D-C in het kader van de opdracht wenselijk en/of noodzakelijk is. In het bijzonder is D-C bevoegd de debiteur voor een door D-C te bepalen termijn uitstel van betaling te verlenen en/of met deze een betalingsregeling overeen te komen, die in de gegeven situatie door D-C als redelijk dan wel uiterst haalbaar wordt geacht. Indien naar de mening van D-C een debiteur niet of ondeugdelijk in gebreke is gesteld, is D-C bij de uitvoering van een opdracht gerechtigd deze alsnog in gebreke te stellen tegen het geldende tarief. Tevens is D-C gerechtigd uitreksels en (verhaals-)informaties met betrekking tot de debiteur in te winnen.
     
17   Indien D-C van opdrachtgever toestemming heeft verkregen voor het voeren van een juridische procedure is D-C gerechtigd gebruik te maken van advocaten, deurwaarder, rolwaarnemers en eventuele procureurs van haar keuze. D-C zal alle zorgvuldigheid betrachten in de keuze van deze derden.
     
18 a D-C is nimmer verplicht namens opdrachtgever te procederen en zal uitsluitend tot het starten van een juridische procedure overgaan indien zij dit wenselijk en/of noodzakelijk en/of haalbaar acht.
  b D-C is nimmer gehouden zich namens de opdrachtgever in een procedure te laten stellen welke direct of indirect voortvloeit uit de opdracht(en) en wordt geëntameerd op verzoek van een ander dan D-C. De kosten van een dergelijke procedure komen altijd voor rekening en risico van de opdrachtgever.
     
19   Door D-C ontvangen betalingen worden ten spoedigste na de afwikkeling van een opdracht ter beschikking gesteld aan de opdrachtgever. D-C behoudt zich het recht voor eventuele vorderingen van haar op opdrachtgever uit welke hoofde dan ook met deze gelden te verrekenen.
     
20   Betaling door opdrachtgever zal, zonder beroep op compensatie of opschorting wegens wanprestatie, plaatsvinden binnen een termijn van 14 dagen. Na overschrijding van deze termijn zal opdrachtgever automatisch in gebreke verkeren en verplicht zijn tot betaling van incassokosten, bestaande uit 15% exclusief omzetbelasting over het door opdrachtgever aan D-C verschuldigde bedrag (met inachtneming van de minimum incassoprovisie conform de tarievenlijst, genoemd in artikel 24). Voorts is de opdrachtgever dan gehouden een vertragingsrente te betalen van 1% per maand, een gedeelte van de maand te rekenen voor een gehele, te rekenen vanaf de dag dat verschuldigdheid tot betaling bestond. Tevens zal D-C dan gerechtigd zijn zonder nadere aankondiging al haar werkzaamheden voor opdrachtgever stop te zetten, waarvan het risico geheel voor rekening van opdrachtgever is. Onder D-C berustende goederen, gelden, eigendomsbewijzen en waardepapieren zullen in deze tot pand dienen.
     
21   Per opdracht zal door D-C aan opdrachtgever, overeenkomstig de in artikel 24 genoemde tarievenlijst, incassoprovisie in rekening gebracht worden. De incassoprovisie zal opdrachtgever alleen dan niet verschuldigd zijn, indien verhaal ervan op de debiteur is geslaagd.
     
22   Proceskosten (deurwaarderskosten, griffierechten, etc) vallen uitdrukkelijk niet onder de incassoprovisie en zijn altijd voor rekening en risico van opdrachtgever en dienen voor aanvang van een geding aan D-C te worden voldaan.
     
23   Bij een abonnement, waarvan de prijs is vermeld in de artikel 24 genoemde tarievenlijst, is de opdrachtgever de incassoprovisie uitsluitend op 'no cure no pay' basis verschuldigd, waarbij bij D-C of opdrachtgever, na verstrekking van de opdracht, binnengekomen betalingen worden beschouwd allereerst als betaling van de incassoprovisie van D-C, vervolgens als betaling van eventueel salaris gemachtigde van D-C, vervolgens als betaling van de eventuele kosten van door D-C ingeschakelde derden, vervolgens als betaling van de rente en tenslotte als betaling van de hoofdsom. Indien een incasso via een gerechtelijke procedure bij de sector Kanton van de Arrondissementsrechtbank moet plaatsvinden en deze procedure namens D-C wordt gevoerd zal zij opdrachtgever het uurtarief van de ingeschakelde derde aan opdrachtgever in rekening brengen. Het abonnement is gedurende 12 maanden geldig en wordt stilzwijgend verlengd, indien het niet binnen drie maanden voor afloop ervan per aangetekend schrijven door opdrachtgever is opgezegd. D-C behoudt zich het recht voor om de abonnementsprijs voor een nieuwe abonnementsperiode te wijzigen. Zulk een wijziging zal uiterlijk vier maanden voor afloop van een lopende abonnementsperiode door D-C schriftelijk aan opdrachtgever worden meegedeeld.
     
24   Eén geheel met deze Algemene Voorwaarden vormt de officiële, door D-C gehanteerde tarievenlijst, welke in de brochure van D-C staat weergegeven. Alle door D-C gehanteerde tarieven zijn exclusief omzetbelasting.
     
25   Vreemde valuta zullen als koers hebben die van de dag van verrekening.
     
26   D-C behoudt zich het recht voor een opdracht zonder opgaaf van redenen en zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, dan wel niet tot het nemen van rechtsmaatregelen over te laten gaan, indien dit naar haar mening niet verantwoord is.
     
27   Iedere aansprakelijkheid van door D-C ingeschakelde derden is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van deze derden wordt uitbetaald.
     
28   Een opdracht eindigt, naast het gestelde in artikel 26, voorts indien de bedragen als bedoelt in artikel 8 zijn geïncasseerd dan wel incassomaatregelen geheel of gedeeltelijk hebben gefaald en van voortzetting geen resultaat valt te verwachten of indien de kosten van voortzetting van de werkzaamheden niet opwegen tegen de te verwachten baten. Eén en ander ter beoordeling van D-C. Aan het einde van de opdracht wordt door D-C een eindafrekening opgemaakt, waarin een specificatie van het geïncasseerde bedrag en de door D-C verrekende of nog te verrekenen tarieven en kosten worden opgenomen.
     
29   Indien de opdrachtgever zich niet kan verenigen met de tarieftoepassing, de declaratie of de verrichte werkzaamheden, dient hij zijn bezwaren binnen 8 dagen na ontvangst van de eindafrekening van D-C per aangetekend schrijven kenbaar te maken. Klachten die niet binnen de gestelde termijn en/of de genoemde wijzen ter kennis van D-C zijn gebracht, worden niet in behandeling genomen.
     
30   Opdrachtgever verplicht zich in zijn overeenkomst met D-C afstand te doen van eigen algemene voorwaarden.
     
31   De in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen bevatten de volledige weergave van de rechten en plichten van partijen en treden in de plaats van alle voorgaande voorstellen, mondeling en schriftelijk, met betrekking tot het onderwerp ervan.
     
32   Aanvullingen en/of wijzigingen in deze algemene voorwaarden zullen door D-C gedeponeerd worden bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te 
's-Gravenhage.
     
33   Op de overeenkomst tussen opdrachtgever en D-C is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
     
34   Alle geschillen tussen partijen die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden, zullen ter beslissing worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te 's-Gravenhage.